Lanternen

Lanternen:

Pedagogisk leder: Paulina Poleszak

Tlf avdeling: 404 36 543

 

Lanternen er en mellomavdeling med 16 barn fra 2-5 år, og 4 voksne.

Vi jobber med å skape et trygt miljø hvor barna kan utvikle gode relasjoner med andre barn og voksne. Vi ønsker å skape en trygg overgang fra hverdagen på småbarnsavdeling, ved å beholde omsorg, nærhet og trygghet som vektlagte fokusområder i vårt daglige pedagogiske arbeid. Vi er emosjonelt tilgjengelige og lydhøre for barnas non-verbale og verbale uttrykk.Vi er opptatt av å se hvert enkelt barn, både som enkeltindivid og i samspill med resten av barnegruppen. Det er viktig for oss at barna kjenner seg trygge på både oss voksne og andre barn, og at de opplever seg selv som verdifulle og betydningsfulle som en del av et fellesskap.

Gjennom både organiserte aktiviteter og fri-lek ønsker vi å tilrettelegge for utvikling og læring. I trygge omgivelser ønsker vi å gi dem tilpasset utfordringer med fokus på mestringsfølelse, som vil styrke barnas selvtillit.


Vi har faste ukentlige aktiviteter som gir ulik stimuli:
Finmotorisk (forming), Grovmotorisk (dans/fysisk utfoldelse i hinderløype/tur) og språklig stimuli gjennom samtaler, sang- og eventyr-stunder.

I tillegg jobber vi med sosial kompetanse, hvor barna skal utvikle god samarbeidsevne, selvkontroll og empati. Barna skal trene på turtakning, deling, og å være gode medmennesker for hverandre. Vi hjelper barna til å finne en balanse mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.